BITSCTF 2017-Command_Line wp

0x00 首先找到主函数![qqjie-tu-20180309093957](http://image.lracker.com/201803/qqjie...     阅读全文
canary 2018年07月27日
0 评论

CSAW Quals CTF 2017-pilot wp

0x00 先找到主函数 ![77i25-6h-kj64b-efo-anvy](http://image.lracker.com/201803/77i2...     阅读全文
canary 2018年07月27日
0 评论

关于段的概念

段地址这个名字很容易误导人,一开始以为内存被划分成了一个一个的段,每一个段有一个段地址。 但是看了王爽的汇编语言后才发现并不是这样。 其实,内存并...     阅读全文
canary 2018年07月27日
0 评论

BSides San Francisco CTF 2017-b_64_b_tuff wp

##0x00 找到主函数后我们可以发现有简单的缓冲区溢出漏洞。 ![wei-xin-jie-tu-_20180306200857](http://im...     阅读全文
canary 2018年07月27日
0 评论

Openctf ctf 2016-tyro_shellcode1 wp

##0x00 ![1520232882-1](http://image.lracker.com/201803/1520232882-1.jpg) 先找...     阅读全文
canary 2018年07月27日
0 评论